Els auth-code del dominis

Les extensions de domini .com, ,net, .org, .biz i .info utilitzen un protocol de registre anomenat “EPP” per a la comunicació entre els registradors i la ICANN, que és la entitat que s’encarrega d’assignar els noms de domini i adreces IP

Un auth-code o authinfo és un petit codi aleatori assignat com a mesura de seguretat a cada nom de domini. Aquesta clau es requereix perquè un nom de domini per ser transferit d’un registrador a un altre.

Si volem traslladar un domini d’un proveïdor a un altre necessitarem 3 coses com a mínim:

  • El control de l’adreça de correu electrònic del contacte administratiu
  • Que l’actual registrador desbloquegi el domini*
  • L’auth-code que ens ha de facilitar l’actual registrador* i que haurem de proporcionar al nou registrador de dominis

*Cada cop més aquests passos es poden fer desde la interficie de gestió del registrador

A més, cal tindre en compte que les transferències tenen lloc en uns deu dies (habitualment en menys de cinc dies), però alguns registradors demanen més de 30 o 60 dies abans de l’expiració o de què hagi estat creat el domini.
També cal dir que a alguns registradors els hi costa donar aquests codis i a vegades cal insistir.

Crec que quan a un registrador li costa facilitar aquestes dades, més val marxar ràpidament i no voler saber-ne res més.