Interpretar php en fitxers amb extensió html

A vegades, per canvis de disseny web,  ens pot interessar no modificar l’extensió d’un fitxer però necessitem utilitzar php.

Mitjançant el fitxer htaccess i si tenim el mòdul mime_module instal·lat a l’apache ho podem fer:

  • Primer de tot verifiquem si tenim el mòdul, a Fedora des de la consola # httpd -M | grep mime (o mirant a phpinfo() i cercant “mod_mime mod”).
  • Ara al fitxer htaccess configurem un handler basat en l’extensió:

    <FilesMatch “\.html$”>
    SetHandler application/x-httpd-php
    </FilesMatch>

  • Només queda provar-ho: creem un fitxer html que contingui codi php.

Si volguéssim interpretar amb php alguna altre extensió també ho podríem fer: <FilesMatch “\.(htm|html|extensio)$”>

Aquest canvi també el podríem fer a nivell general a l’apache, però no és recomanable, ja que augmenta el consum de recursos.

El mòdul mime té altres aplicacions que us poden ser molt útils, en podeu llegir la documentació a Apache Module mod_mime